Blogginlägg

blog image

28 mars 2024

Ökad korruption och möjliga åtgärder

I en artikel i Tidningen Näringslivet beskriver Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på korruption, hur korruptionen i svenska kommuner och myndigheter blir allt värre. Givet Sveriges historiska position som ett av världens minst korrupta länder så är utvecklingen mycket nedslående. Trenden bekräftades bland annat i samband med Transparency Internationals senaste index över uppfattad korruption, där Sverige noterade sin sämsta placering sedan mätningen startade 1995. Dessutom som ett av de fem EU-länder med den sämsta utvecklingen i indexet. I nyhetsrapporteringen ser vi gott om exempel på tydliga övertramp och en ofta tveksam inställning till oegentliga förmåner eller gåvor. Det är dock svårt att dra några långtgående slutsatser ur enskilda fall. Korruption är generellt svår att mäta, men trenden i den upplevda korruptionen måste betraktas som ett tydligt belägg för den faktiska underliggande korruptionen. Olle Lundin menar att den rimliga reaktionen på en begäran om en muta borde vara att ringa polisen, men hans slutsats utifrån sentida rättsfall är att verkligheten ligger långt därifrån. Svenskt Näringsliv har nyligen tagit fram en rapport som visar på flera brister i den offentliga upphandlingen. Tillsammans med företaget Tendium har man hittat mönster kring exempelvis en besvärande hög andel återkommande upphandlingsvinnare. Hela 65,2 procent av alla upphandlingar visade sig ha återkommande eller delvis återkommande vinnare. Rapportförfattaren Ellen Hausel Heldahl beskriver att siffran indikerar att myndigheter som är nöjda med en befintlig leverantör i vissa fall kan styras av att det känns besvärligt att byta leverantör, men att det också kan vara en mer direkt fråga om att konkurrensen är satt ur spel eller att den speglar någon form av korruption. Ofta vänskapskorruption. Hon säger att Svenskt Näringslivs enkäter pekar mot att upphandlingar ofta uppfattas som riktade mot en specifik leverantör på förhand och att det i sådana fall kan vara avgjort redan innan några anbud har lämnats in.
Olle Lundin är inte förvånad över bilden som målas upp, utan delar bilden av en hög andel på förhand avgjorda upphandlingar. Han beskriver en tendens där upphandlingarna är mycket specifika och knappt kan uppfyllas av andra än den lokala leverantören. Både Lundin och Hausel Heldahl ser ökad öppenhet som en självklar del av lösningen och en förutsättning för att kunna granska transaktioner eller komma åt obstruktion från tjänstemän. Lundin skulle gärna se att Justitieombudsmannen oftare sanktionerade myndigheter för brister kring offentlighetsprincipen. Från Svenskt Näringslivs har man presenterat flera förslag för att komma åt brister kring bland annat upphandlingar. Bland förslagen märks ett uppdrag till Ekonomistyrningsverket att analysera förutsättningarna för obligatorisk användning av spend- eller inköpsanalyser i ekonomisystemen hos myndigheter och bolag över en viss storlek. Man önskar också styra upphandlingarna mot ökad digitalisering (e-handel/e-beställning), vilket enligt Hausel Heldahl skulle öka förutsättningarna att hitta tveksamma transaktioner och minska möjligheterna att kringgå ekonomisystemen. Hela listan på förslag från Svenskt Näringsliv är som följer: 1. Högre krav på direktupphandlingar: Inför bestämmelser om repressalier mot upphandlande organisationer som inte följer riktlinjer för direktupphandling enligt LOU 19 a kap. 15 §. 2. Öka öppenheten: Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att årligen samla in och publicera inköpsvärdena från alla upphandlande organisationer, inklusive direktupphandlingarna. 3. Krav på inköpsanalyser: Ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för obligatorisk användning av spendanalyser/inköpsanalyser i ekonomisystemen, hos myndigheter och offentligt ägda bolag, med en inköpsvolym på mer än 150 miljoner kronor. 4. Gör e-handel obligatoriskt: Ta fram ett lagförslag om införande av lag om e-handel hos samtliga upphandlande organisationer inkl. offentligt ägda bolag. 5. Skärp reglerna om jäv: Ta fram ett lagförslag om implementering av upphandlingsdirektivens bestämmelser om jäv i de svenska upphandlingslagarna. 6. Tydliggör volymreglerna: Återinför sammanräkningsregeln som tidigare fanns i 19 kap. 8 § LOU, 19 kap. 8 § LUF och 15 kap. 4 § LUFS, om ”varor och tjänster av samma slag under ett räkenskapsår” 7. Se över direktupphandlingsgränserna: Ge Konkurrensverket i uppdrag att analysera effekterna av de höjda direktupphandlingsgränserna. Analysen ska omfatta påverkan på effektiv ekonomisk förvaltning, konkurrens och risker för korruption. 8. Stärk den kommunala revisionen: Tillsätt en utredning som tar fram förslag på en förstärkt kommunal revison, med syftet att avskaffa det nuvarande systemet med fullmäktige utsedda lekmannarevisorer och i stället utforma en ordning med aktiebolagslagen som förebild. Utredning bör också lämna förslag på en tydligare budgetprocess och hårdare redovisningskrav för kommunerna. 9. Lagstifta om preklusion i offentlig upphandling: De behövs lagändring, som förtydligar skaderekvisitet och frågor om preklusion i svensk rätt. Nuvarande status där företag som upplever att upphandlingarna är gynnar en specifik leverantör har inte en möjlighet att få det prövat i domstol.
blog image

15 februari 2024

Korruptionsindex 2023

Varje år tar Transparency International fram siffror om den upplevda korruptionen i världen, Corruption Perceptions Index (CPI)(Korruptionsindex 2023). I siffrorna för 2023 syns en fortsatt och oroande negativ trend för Sverige. Indexet mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder och baseras på en sammanvägning av 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landsrisker. Det gör att informationen ska förstås som en spegling av den faktiska korruptionen genom en allmän uppfattning av läget. Siffrorna kan förutsättas vara en rimlig uppskattning av faktiska förhållanden, men ännu mer ett användbart verktyg för trender per land eller region. Sveriges trend har under många år varit negativ och efter att ha tappat sju poäng sedan 2015 noteras en ny lägsta nivå med 82 poäng på en skala till 100. Rankingen är tydligt lägre än de nordiska grannarna Danmark (90 poäng), Finland (87 poäng) och Norge (84 poäng), men fortfarande en bit högre än Island (72 poäng). Från Transparency International Sveriges sida efterlyser man ett samlat och systematiskt grepp om arbetet mot korruption och otillåten påverkan, på ett sätt som innefattar både privat och offentlig sektor. Vidare efterfrågan de den straffrättsliga utredning av bland annat korruptionsbrotten som regeringen aviserat sedan över ett år. Transparency International Sverige är själva beredda att aktivt bidra till utformningen av en handlingsplan på området, men konstaterar att de förslag man lade i samband med den förra nationella handlingsplanen fortfarande är aktuella tre år senare. Att det förhåller sig så är möjligen inte så förvånande då korruptionen i ett samhälle hänger nära samman med en lång rad faktorer och samhällsutvecklingen i bredare bemärkelse. Korruptionen hänger samman med demografi, transfereringssystem, tillitsnivå i samhället och en lång rad andra kulturella faktorer och mer eller mindre tydliga incitamentsstrukturer. Det politiska arbetet mot korruptionen är därför en uppgift som kräver långtgående insatser på många plan för att bli effektivt. Och det krävs vanligen långa tidsperioder.
blog image

12 februari 2024

BankID säker start

BankID är en metod som används brett i Sverige för säker inloggning. Metoden åtnjuter stort förtroende och används i allt ifrån inloggning på myndigheters webbplatser till handläggarinloggning för Lanteros visselblåsartjänst. Under våren kommer säkerheten att förbättras med den uppgradering som kallas "BankID säker start". Bakgrunden är att det har förekommit bedrägerier där bedragare har lurat användare att genomföra autentisering av bedrägliga aktiviteter på distans. Från den 1 maj 2024 kommer därför så kallad ”säker start” att vara obligatoriskt för BankID-inloggning och -autentisering. Dock med vissa undantag. (BankID säker start har redan implementerats i Lanteros tjänst.) Den viktigaste förändringen blir att man tar bort möjligheten att initiera autentisering med personnummer. Den möjligheten har varit ett enkelt sätt för bedragare att i sittande telefonsamtal kunna sätta igång användarens BankID-tjänst, vilket för individen lätt uppfattas som en bekräftelse på transaktionens legitimitet. Eftersom personnummer är offentliga och relativt lätta att få tag på har det blivit ett vanligt sätt för bedragare att komma åt e-tjänster av olika slag.
Förändringar med ”säker start” syftar bland annat till att kundens BankID ska befinna sig på samma plats som den enhet e-tjänsten besöks på. För att uppnå det etableras två separata metoder: Rörlig QR-kod och autostart för BankID på samma enhet. Med QR-kod blir det enkelt för användaren att skanna koden på datorn med sin mobiltelefon. Att QR-koden är rörlig innebär att den regelbundet ändrar utseende, vilket gör det svårare för någon som sitter på distans att ta del av ett foto eller en skärmdump för inloggning. Sammantaget blir det relativt svårt att logga in med BankID och den ifrågavarande e-tjänsten på olika platser. Samtidigt blir inloggningen fortsatt enkel för den som loggar in med hjälp av Mobilt BankID på sin mobiltelefon. För den som vill logga in på en tjänst från samma enhet där man har BankID – typiskt sätt inloggningar på e-tjänster via mobilen – så uppnås en ökad trygghet med ”autostart”. BankID-appen direktstartas då utan mellansteg på den enhet där inloggningen sker. Med upplägget blir kundupplevelsen enkel och smidig, samtidigt som säkerheten ökar då man minskar risken att bedragare kan utnyttja mellansteget i inloggningen.
blog image

18 januari 2024

Felaktiga rapporteringar – problem och missuppfattningar

Visselblåsartjänster har under de gångna åren gått från ett verktyg hos vissa större eller särskilt engagerade företag till en lagstadgad självklarhet. När kanalerna plötsligt förekommer brett i näringslivet, bland myndigheter och organisationer, framträder också nya mönster kopplat till problem och utmaningar. Ett tema som tidvis diskuteras är felaktiga rapporteringar och vilka effekter det kan få. Specifikt uttrycks ibland en oro för hur verksamheten kan skadas av anmälningar som antingen inte formellt sett är visselblåsarärenden eller ärenden som rapporteras i ond tro, det vill säga medvetet felaktiga rapporteringar. Oron rör risken för att man som chef eller anställd inte ska våga göra sitt jobb eller fatta beslut som kan uppfattas som tuffa. Farhågan är då att man som chef ska stå rättslös inför anklagelser som i vissa fall dessutom kan vara påhittade. Det är förstås önskvärt att problem i första hand diskuteras öppet. Men så länge det finns en vilja eller benägenhet att rapportera anonymt så får man anta att en sådan rapporteringsväg är en kompletterande möjlighet som har någon typ av värde. Man kan betrakta det som ett problem att anställda vill rapportera anonymt, men lösningen är då snarast ett långsiktigt förtroendebyggande genom seriös hantering av problem. Inte att ta bort möjligheten att rapportera anonymt. Att en chef skulle stå rättslös inför grundlösa anklagelser förutsätter en i grunden oprofessionell hantering av visselblåsarärenden och att man saknar professionell bemanning. Felaktiga rapporteringar ska förstås bedömas på sina meriter och antingen hänvisas till rätt instans eller avskrivas i de fall då uppgifterna är ofullständiga eller anklagelserna inte går att belägga. Bedömningen av visselblåsarärenden bör alltid ske i en begränsad krets av professionella individer, med gott omdöme och ett högt förtroende bland kollegorna. Vissa kritiserar visselblåsarkanaler för att vara ännu ett verktyg för skvaller och smutskastning, exempelvis i en artikel i tidningen Chef nyligen. Men i en organisation där omdömesgilla individer bedömer ärenden på deras faktiska meriter, kommer visselblåsarkanalen att bli en tämligen oattraktiv kanal för att sprida grundlösa anklagelser och göra felaktiga rapporteringar. Problemet är troligen ofta just att det saknas professionell bemanning av visselblåsarprocesserna. I många av de mindre organisationer som numera måste ha visselblåsarsystem saknas relevanta resurser internt. Ofta betraktar man nya pålagor som något som ska hanteras så snabbt och enkelt som möjligt, med följden att kanalen i praktiken fungerar sämre än den hade behövt och kanske till och med bidrar till en sämre organisationskultur snarare än en bättre. Ofta kan mycket av jobbet hanteras internt även i små organisationer, men det finns goda skäl att ha uppbackning från någon med erfarenhet kring hur man bedömer och hanterar ärenden, hur lagstiftning och praxis ser ut, hur rutiner kan upprättas för att styra missriktade ärenden rätt, eller hur man hanterar korrespondens med och återkoppling till en visselblåsare för att bygga en stark organisationskultur och etablera en långsiktig trovärdighet i visselblåsarkanalen.
blog image

15 januari 2024

Visselblåsarsystem och offentlighetsprincip

Det är vanligt att kommuner får förfrågningar om information om ärenden i visselblåsarkanalen. Förfrågningarna kan komma från journalister, medborgare eller andra parter som av olika skäl intresserar sig för vad som rapporteras i kommunens visselblåsarsystem. Vissa publikationer har satt i system att regelbundet begära ut allt som kommit in i kommunens visselblåsarsystem. I Sverige är principen om öppenhet en bärande idé. Det gör att den så kallade offentlighetsprincipen ofta refereras i samband med att information från visselblåsarsystem begärs ut. För berörda kommuner ställs därmed två olika principer mot varandra. Offentlighetsprincipen och den princip som uppmanar till ett stark sekretesskydd av visselblåsare och personer utpekade i visselblåsarärenden, så som det specificeras i visselblåsarlagen. Avvägningen görs på olika sätt i olika kommuner och tidvis finns en tydlig tendens att fokusera på offentlighetsprincipen. Ett aktuellt exempel är Hässleholms kommun som tycks ha öppnat upp tydligt mot media och deltagit i en artikel med detaljerade redogörelser för det som har rapporterats. När man går över gränsen och lämnar ut för mycket information är inte alltid självklart. I vissa lägen kan man uppnå ett fullgott sekretesskydd genom maskning av ärenden. Men om maskning görs väldigt selektivt så finns alltid risken att kontextuell information ändå riskerar att avslöja berörda personer. Lanteros utgångspunkt när det gäller ärenden i visselblåsarsystemet är att sekretesskyddet är viktigast. Den bedömningen vilar på några olika aspekter: * Visselblåsarlagen ställer konkreta krav på hanteringen av information i visselblåsarsystem medan offentlighetsprincipen är ett mer löst hållet rättesnöre. * Skadan för den enskilde kan vara betydande om kommuner slarvar med denna skyldighet. Både en rapporterande individ (som riskerar sociala eller monetära kostnader) och en utpekad person (som kan vara felaktigt utpekad, men oavsett skuld har ett legitimt skyddsbehov). * Den långsiktiga trovärdigheten i ett visselblåsarsystem bygger på respekt för individen i ärendehanteringen. Att skydda sekretessen är alltså en förutsättning för att anställda och andra berörda ska våga och vilja rapportera. * Den roll som visselblåsarsystemet har att spela handlar om att i tysthet identifiera och åtgärda problem. I den meningen blir det ett värdefullt komplement till den allmänt hållna principen om öppenhet.
I slutet av 2022 kom också ett avgörande i Kammarrätten där en myndighet ifrågasattes för att ha varit för långtgående i sin maskning av ärenden som begärts ut. Kammarrätten gick tydligt på myndighetens linje. Domslutet ställde sig bakom en mycket långtgående maskning då man ville inskärpa betydelsen av det sekretessansvar lagen innebär.
blog image

20 december 2023

Nya regler för >50 anställda

Nu gäller det nya kravet på visselblåsarsystem för alla bolag med minst 50 anställda. Lantero arbetar sedan 2014 med visselblåsarlösningar och har olika paketeringar för olika typer av organisationer, för att kunna möta olika prioriteringar avseende kostnadsbild, stöd och funktionalitet. Under hösten har det varit ett intensivt arbete med att hjälpa nya kunder tillrätta, men bilden är att det fortfarande är många som ännu inte fått en lösning på plats. Fortfarande kommer många frågor om de nya reglerna och hur man ska tänka som en något mindre arbetsgivare. Se gärna vår diskussion om vad som är viktigt att tänka på. En vanlig fråga för bolag med omkring 50 anställda är hur man ska hantera oberoendet i ärendehanteringen. Det är mer sannolikt att det uppstår jävssituationer i en mindre organisation, samtidigt är antalet rapporterade ärenden ofta lågt och det finns många gånger en större känslighet för kostnader. En visselblåsarlösning behöver inte vara dyr. Samtidigt kan det vara oklokt att välja en prispressarlösning, då det tidvis kan innebära att uppbackningen från en kunnig leverantör saknas eller att leverantörens affärsmodell skapats för att eventuell uppföljningsdialog riskerar att vara överprissatt. Vi på Lantero tar gärna diskussioner om det finns frågor. Vi uppskattar diskussionen och vi är angelägna om att löpande få en bättre förståelse för de problem och orosmoment som finns hos existerande och potentiella kunder. Nya regler innebär också att det kan behövas tid att etablera en praxis på området. Den organisation som sätter upp en visselblåsarlösning för första gången bör lämpligen ta stöd av en etablerad aktör för att i möjligaste mån få en långsiktigt välfungerande lösning på plats. Samtidigt är det inte svårt att komplettera eller ändra i sin visselblåsarprocess om behoven, önskemålen eller förståelsen för frågan skulle förändras längre fram. Värt att tänka på är också att det inte bara är oberoendefrågan som är intressant när det gäller stöd av externa handläggare. Det kan också vara en fråga om kompetens, tillgänglighet eller att man internpolitiskt behöver kunna luta sig mot en extern bedömning. Hör av er så berättar vi mer!
blog image

12 december 2023

Seminarium anti-korruption

Lantero deltog vid ett anti-korruptionsseminarium den 11 december i Stockholm. Deltagare var främst representanter för upphandling och compliance, huvudsakligen inom myndigheter och större organisationer. Övergripande diskuterades utvecklingen i stort i Sverige vad gäller korruption. Temat inkluderade kopplingen till det allmänna rättsmedvetandet och självuppfattningen, trender och det konkreta arbetet på området, inklusive processer utifrån den nya lagstiftningen. Bland annat delades perspektiv från polisen, akademin, Konkurrensverket, Riksenheten för korruption, Företagarna samt Transparency International Sverige. Petter Tiger från Lantero bidrog med perspektiv kring visselblåsarfrågan. Hur man etablerar och arbetar effektivt med visselblåsarkanaler. Det blev en aktiv diskussion med exempel på konkreta utmaningar. Diskussionen lyfte också vilka problem som kan uppstå om man som organisation gjort ett otillräckligt förarbete när det kommer till processer, principer eller bemanning. Visselblåsarfrågan är uppenbarligen en aktuell fråga som på allvar fått genomslag i många större organisationer, inte minst inom det offentliga, och nu resulterat i ett mer metodiskt arbete med genomarbetade processer. Arbetet mot korruption speglas väl i hur en organisation arbetar med visselblåsarfrågan och hur man lägger upp arbetsprocesser som stöd i arbetet. Genom ett seriöst anslag när bemanning etableras, med oberoende i utredning och tydliga mandat i processerna, skapas också förutsättningar för en gynnsam utveckling av organisationskulturer. I Lanteros anförande betonades betydelsen av organisationskultur som centralpunkt i visselblåsararbetet. Genom att fokusera på värderingar, tydliga principer, vad organisationen står för och vill vara, så kan man uppnå fördelar som i allt väsentligt överskuggar nyttan av själva visselblåsarkanalen. Organisationskulturen är det som avgör inte bara om man ska rapportera om ett ärende, utan även om man i första skedet ens begår övertrampet som utgör missförhållandet. I frågestunden efter seminariet berördes bland annat den internationella standarden kring visselblåsning, där Lantero varit med och representerat branschen vid utvecklingen av standarden. En tydlig nytta med standarden beskrevs vara den internationella samordning som blivit resultatet av en koordinerad process. Förståelsen för vad som är en visselblåsarfunktion klargjordes och hur en lämplig hantering av risker ska förstås när man utvecklar relevanta verktyg och processer.
blog image

28 november 2023

Uppdaterade funktioner

På Lantero arbetar vi kontinuerligt med att erbjuda våra kunder en så bra och lättanvänd tjänst som möjligt, och i det här inlägget tänkte vi berätta lite om funktioner som vi uppdaterat den senaste tiden. Vi har kunder som inte använder BankID för tvåstegsinloggning, och därför har vi lagt till möjligheten att logga in med engångskoder som skickas ut via e-post eller SMS. För de kunder som hanterar många ärenden har vi också infört förbättringar och förändringar. Nu kan ni ge ärenden ett eget namn för att lättare kunna hitta rätt ärende i ärendöversikten. Dessutom kan vi ställa in tjänsten så att ni kan få en daglig sammanfattning istället för att få e-post med notifieringar varje gång någonting händer i ett ärende. Det går även att stänga av notifieringar helt för en användare. Det finns en möjlighet att lägga till en handläggningslogg, där ni kan dokumentera alla utredningsåtgärder som ni utför utanför visselblåsarsystemet. Detta är en funktion som är speciellt bra ifall ni är flera utredare som samarbetar runt en utredning. Utöver detta har vi dessutom lagt till stöd för fler språk och möjligheten att få notifieringar och påminnelser via SMS som ett komplement till e-post. Vi vill fortsätta att förbättra oss, om du har ideer och tankar är du välkommen att kontakta oss på Lantero!
blog image

24 november 2023

Anti-korruptionskonferens

Den 11-12 december arrangerar InsightEvents en anti-korruptionskonferens i Stockholm. Lantero deltar med en programpunkt om visselblåsning och hur man sätter upp effektiva rapporteringskanaler och processer. Konferensen anlägger ett praktiskt perspektiv kring hur man som organisation ska tänka och agera. Talare från såväl akademi som myndighetsvärlden och den privata sektorn berättar om olika aspekter kring korruption. Ämnen som behandlas inkluderar det allmänna rättsmedvetandet och i vilka sammanhang det uppstår risker. Vidare visselblåsning och aktuell problematik i samhället idag, samt erfarenheter inom reglering, nya förutsättningar kopplat till AI och internationella perspektiv på frågan. Moderator för konferensen är den välkända anti-korruptionsprofilen Louise Brown och bland talarna bland annat Ulrik Åshuvud från Transparency International Sverige. Insight Events skriver själva om [eventet] (https://insightevents.se/events/mutor-korruption-otillaten-paverkan/) så här: ”Vad är mutor och korruption enligt svenska folket och var går gråzonen för vad som är brottsligt och bara vänskaplig hjälp? Mutor och korruption är kostsamt – både avseende ekonomiska skador och förtroendeskador. Det minskar organisationens effektivitet och det proaktiva arbetet för att upptäcka och identifiera riskområden är angeläget. Grundläggande i alla organisationer är en sund affärsetik och moral som sedan ska omsättas i riktlinjer och rutiner för att man ska kunna agera i tid och med rätt åtgärder – om det värsta sker. Det är naturligtvis bättre att ha rutiner och skapa förutsättningar för att förhindra skandaler. Det är dock ett arbete som hela tiden måste finnas på agendan. Under de två dagarna kommer företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och kunskap kring anti-korruption."
blog image

22 november 2023

Black Week-erbjudande

Inför att visselblåsarlagens krav på visselblåsarsystem börjar att gälla för alla bolag med minst 50 anställda, kör Lantero en kampanj med ett unikt Black Week-erbjudande. – Erbjudandet är dels ett sätt att testa effektiviteten i enskilda kanaler där vi kör marknadsföringskampanjer, men också en push för att tidigarelägga beställningar från några av alla företag som är ute i sista stund, säger Joakim Wirén, digitalansvarig på Lantero. Erbjudandet gäller under hela veckan, så länge beställningen kommer in i tid via beställningsformuläret på webben. – Att köra en kampanj under Black Week kan tyckas lite ovanligt för en tjänst som riktar sig mot företagssektorn snarare än till konsumenter, fortsätter Joakim Wirén. Men även om anonymitet är en bärande värdering för oss så har vi en öppen inställning till arbetsmetoder och provar gärna på nya sätt att arbeta, även vad gäller marknadsföring. Den genomsnittliga rabatten under Black Week är omkring 20 procent, men Lantero väljer att gå längre och rabattera första årsabonnemanget med 50 procent. Det är delvis för att de nya reglerna snart kommer att börja gäller, så att det blir ett starkt call-to-action. Men också för att vi av erfarenhet vet att våra kunder brukar vara nöjda och tenderar att stanna när de väl börjat att jobba med oss.

1