Background image of the Lantero team

Regelefterlevnad – Digitala verktyg och personligt stöd

Lantero förenklar arbetet kring regelverk och lagar. Genom tydliga och effektiva digitala verktyg blir det lätt att arbeta professionellt med komplexa frågor. Dessutom får ni tillgång till personligt stöd eller specialisthjälp när det verkligen behövs.

Lantero har jobbat med visselblåsartjänster sedan 2014 men har idag stöd för en rad processer och regelverk.

Läs mer

Kundreferenser

Attendo logo
Barncancerfonden logo
Cabonline logo
Cancerfonden logo
Eletrikerna logo
Finansinspektionen logo
Gävle Kommun logo
Kjell & Company logo
Kommunal logo
Ljung & Sjöberg logo
Luleå Energi logo
Luleå Kommun logo
Nordic Wellness logo
Region Norrbotten logo
Sigtuna Kommun logo
Soltech logo
Trafikverket logo
Vesper Group logo
Attendo logo
Barncancerfonden logo
Cabonline logo
Cancerfonden logo
Eletrikerna logo
Finansinspektionen logo
Gävle Kommun logo
Kjell & Company logo
Kommunal logo
Ljung & Sjöberg logo
Luleå Energi logo
Luleå Kommun logo
Nordic Wellness logo
Region Norrbotten logo
Sigtuna Kommun logo
Soltech logo
Trafikverket logo
Vesper Group logo

Blogg

blog image

11 juni 2024

Nyhetsbrev försommar 2024

I samband med att kraven på visselblåsarkanal för mindre bolag började gälla i slutet av 2023 hade vi på Lantero en intensiv period. Vi har välkomnat många nya företag och organisationer som kunder. Vissa av er har vi tät kontakt med kopplat till ärenden eller annan rådgivning, medan andra har det betydligt lugnare. Vi finns alltid tillgängliga om ni behöver hjälp. Nu jobbar vi med nya tjänster, främst kopplat till arbete med regelverk, rapportering och handläggningsprocesser. Ett särskilt fokus är arbetet mot välfärdsbrottslighet och bedrägerier, vilket är ett område där det pågår en stark utveckling inom främst den offentliga sektorn. Välfärdsbrottslighet är för många kommuner och myndigheter ett särskilt fokus då kostnaderna under senare tid har ökat mycket snabbt och området har identifierats som den kanske främsta finansieringskällan för organiserad brottslighet. Vi har sedan tidigare nära samverkan med många kommuner inom närliggande områden och samverkar i detta projekt särskilt nära med en handfull kommuner som ligger långt framme i arbetet mot välfärdsbrottslighet. Tillsammans håller vi på att ta fram bra verktyg för det övergripande arbetet och i ett nationellt perspektiv även för delning av best practice på området. Om ni är intresserade av att delta i utvecklingsarbetet i kommande skeden så får ni gärna höra av er.   Visselblåsartjänsten utvecklas också vidare utifrån de kundkontakter vi har. Vi lägger till funktionalitet och gör verktyget mer lättarbetat. Bland annat har vi etablerat nya möjligheter att enkelt kunna backa ett ärende i handläggningsprocessen.  Som en del av Lanteros underhållsarbete kommer vi genomföra en servermigrering den 12:e Juni mellan 13.00 och 16.00. Under den tiden kommer systemet att vara otillgängligt för inloggning för handläggare och visselblåsare kommer inte kunna lämna en visselblåsarrapport via webbformuläret. Vi har valt att genomföra uppgraderingen under den tid på dygnet då nya visselblåsarärenden normalt inte rapporteras i systemet. Vi tackar på förhand för ert tålamod!
blog image

11 juni 2024

Kort driftsavbrott 12/6 kl 13-16

Lantero genomför en servermigrering den 12 juni mellan 13 och 16. Det innebär ett driftsavbrott under vilket tjänsten inte kommer att vara tillgänglig. Vi har valt att lägga driftsavbrottet under dagtid eftersom vi prioriterar tillgängligheten för visselblåsare och av erfarenhet vet att det rapporteras fler ärenden utanför kontorstid. Vi strävar ständigt efter att ha en så bra, säker och stabil tjänst som möjligt och uppskattar ert tålamod med detta tillfälliga driftsstopp. Tveka inte att höra av er med eventuella frågor eller synpunkter!
blog image

7 maj 2024

Rättsläget kring begäran om allmän handling från visselblåsarärenden

Av: Joakim Karlén Det förekommer allt oftare att Lanteros kunder i offentlig sektor får begäran om att lämna ut allmän handling och där den som begär uppgiften vill få ut dokument från visselblåsarsystemet. Ett antal sekretessbeslut kring utlämnande av handling har överklagats till Kammarrätterna och i det här inlägget gör jag en ansats att sammanfatta det nuvarande rättsläget utifrån utfallen i målen. ### Vad säger lagen? Sekretessen kring visselblåsning regleras i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (hädanefter förkortat OSL). 17 kap. OSL reglerar ”Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn”. 17 kap. 3 b § OSL lyder: “Sekretess gäller i ett ärende om uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild än den rapporterande personen, om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.” Som synes gäller sekretessen i 17 kap. 3 b § för visselblåsaren och andra än visselblåsaren. Sekretessen har som syfte att skydda myndighetens verksamhet. 32 kap. OSL reglerar “Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.” I 32 kap. 3 b § OSL kan man läsa: “Sekretess gäller 1. i ett ärende om uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 2. hos en myndighet i ett personalärende om avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, som har sin grund i ett sådant ärende om uppföljning som avses i 1 avseende myndigheten, och 3. hos en myndighet i ett ärende om en annan åtgärd än enligt 2, som har sin grund i ett sådant ärende om uppföljning som avses i 1 avseende myndigheten. Sekretessen enligt första stycket gäller 1. för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet, och 2. för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.” I första stycket nämns orden ”ärende om uppföljning” och med det avses arbetet kring ett visselblåsarärende och det material som ingår i ärendet. Den ursprungliga rapporteringen från uppgiftslämnaren, eventuella bilagor och utredningsdokument från interna eller externa utredare är exempel på information som är en del av en uppföljning enligt lagens mening. Kapitel 32 i lagen är som framgår ovan syftad att skydda individen. Från lagtexten ser man att sekretessen som beskrivs i andra stycket är stark, och att sekretess är utgångspunkten för en bedömning kring om handlingen skall lämnas ut eller inte. I punkten 1 som behandlar sekretessen för visselblåsaren finns inget skaderekvisit dvs. det finns inget krav på att enskild skall riskera att lida skada eller men för att sekretess skall råda kring uppgiften, sekretessen är absolut. I punkten 2 som behandlar sekretessen för andra än visselblåsaren finns ett så kallat omvänt skaderekvisit, det skall stå klart att ingen kommer lida skada eller men för att uppgiften skall kunna lämnas ut. ### Den nuvarande tolkningen enligt Kammarrätterna I det här kapitlet går vi igenom åtta avgöranden från tre olika Kammarrätter. I alla domsluten har Kammarrätterna hanterat överklaganden av myndigheters beslut att sekretessbelägga information med stöd av ovan nämnda paragrafer, främst 32 kap. 3 b § men även 17 kap. 3 b § OSL. 1. I Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 1946-22 kom domstolen efter genomläsning av två dokument i ärendet fram till att ”Kammarrätten konstaterar att det inte återfinns några uppgifter om visselblåsarens identitet i de båda handlingarna varför någon absolut sekretess inte kan bli aktuell.”. Rätten kommer även fram till att sekretessprövningen, som lett till att stora delar av dokumenten maskerats, inte var tillfredsställande eftersom även delar av dokumenten som inte innehåller någon information som kan identifiera individer var maskerade. Kammarrätten ändrade därför det överklagade beslutet och avmaskerade delar av det ena dokumentet. Domstolen gav myndigheten bakläxa kring det andra dokumentet och bad dem göra en ny sekretessbedömning i enlighet med kammarrättens skäl. 2. I Kammarrätten i Stockholms dom i mål 6942-22 avslog rätten en överklagan om sekretess för ett visselblåsarärende med hänvisning till 32 kap. 3 b § OSL. I detta fall hade dokumentet maskerats i sin helhet eftersom myndigheten ansåg att det var nödvändigt för att säkerställa att uppgiftslämnaren inte skulle kunna identifieras, vare sig direkt eller indirekt. I avgörandet påtalade rätten att även konjunktioner och prepositioner kunde maskeras på grund av att de ensamma inte gav någon värdefull information till läsaren. 3. I tre avgöranden från Kammarrätten i Göteborg (897-23, 899-23 och 900-23) avgjorde domstolen tre mål om överklagande där en kommun sekretessbelagt handlingar i ett visselblåsarärende. I alla tre fallen fann rätten att kommunen tagit rätt beslut när de sekretessbelagt information från visselblåsarärenden eftersom det inte stod klart att informationen kunde röjas utan att enskildas identitet, i det här fallet utpekade individer, skulle kunna avslöjas. 4. Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 5460-23 gällde ett överklagande i ett ärende som var lite annorlunda till sin karaktär. En person hade begärt ut dokumentation från ett visselblåsarärende där personen preciserat sin begäran genom att namnge en specifik person. Uppgiften huruvida det finns eller inte finns handlingar avseende en viss person i ett uppföljningsärende skulle enligt kammarrättens bedömning kunnat avslöja identiteten för en eventuell enskild och därför avslogs överklagan. 5. Kammarrätten i Göteborg gjorde en annan bedömning i sin dom i mål 512-24. I det aktuella fallet refererade domstolen till förarbetena till lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) där det går att läsa "först om det vid skadeprövningen står klart att uppgiften kan röjas utan att personen lider skada eller men bör uppgiften kunna lämnas ut” (prop. 2020/21:193 s. 217). Kammarrätten ansåg att allmänintresset övervägde den risk för skada eller men som ett utlämnande kan medföra och beslutade att lämna ut handlingarna. 6. Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 640-2024 är den senaste domen som publicerats som behandlar ämnet. En myndighet hade sekretessbelagt en handling i ett visselblåsarärende med stöd av 17 kap. 3 b § OSL och beslutet överklagades. Kammarrätten refererade till förarbetena (prop. 2020/21:193 s. 205) och kom till slutsatsen att eftersom ärendet är avslutat föreligger ingen anledning att inte röja uppgifterna i ärendet eftersom syftet med uppföljningsärendet inte kan antas motverkas längre. Domstolen nämnde inte om informationen i handlingen skulle kunna riskera röja uppgiftslämnaren direkt eller indirekt vilket kan anses som en brist. I förarbetenas text angående 17 kap. 3 b § OSL skriver lagstiftaren att sekretessen kontinuerligt skall prövas och uppgifter skall lämnas ut när uppföljningen inte bedöms kunna försvåras eller hindras i och med utlämnandet och detta tog rätten fasta vid. Dock gäller denna kommentar i förarbetet inte för uppgiftslämnarens identitet, för vilken, enligt samma förarbete, sekretessen är absolut. Kammarrätten valde att inte på eget initiativ värdera ifall ett utlämnande skulle riskera leda till att en uppgiftslämnares identitet röjs enligt 32 kap. 3 b § OSL, den återförvisade målet till myndigheten för ny sekretessbedömning och skrev: ”Sekretess enligt 17 kap. 3b § OSL kan således inte anses föreligga. Däremot kan uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess enligt någon annan bestämmelse.”. Hade Kammarrätten explicit nämnt 32 kap. 3 b § OSL som exempel på “annan bestämmelse” i sitt avgörande hade den sannolikt givit den beslutande myndigheten och andra läsare av avgörandet bättre ledning. ### Slutsatser och kommentar Den centrala delen i bedömning om information skall lämnas ut från visselblåsarärenden är ifall uppgiftslämnarens identitet riskerar att röjas. I de fall där det finns risk att visselblåsarens identitet kan röjas direkt eller indirekt råder absolut sekretess enligt Kammarrätterna . I de fall andra personers identitet riskerar röjas råder dessutom stark sekretess och sekretess är utgångspunkten när bedömningen görs. Vår slutsats är att rättsläget kommer vara fortsatt oklart fram till att ytterligare praxis meddelats, och att den övervägande delen av domslut som meddelats rekommenderar en stark sekretess vid hantering av begäran om allmän handling från uppföljningsärenden från visselblåsaranmälningar. Slutligen kan konstateras att det är, och kommer fortsatt vara, svårt för en domstol utan insyn i de lokala förhållandena på den beslutande myndigheten att värdera vilken information i en visselblåsarutredning som indirekt kan röja en uppgiftslämnares identitet. Ibland räcker det att läsa om sakförhållandena i en rapport för att ifrån dessa kombinerat med kunskapen om att bara en person kan veta om sakförhållandena kunna dra slutsatser om uppgiftslämnarens identitet. Därför bör domstolarna ta det absoluta sekretesskravet i visselblåsarlagstiftningen på allra största allvar och utifrån en försiktighetsprincip bara i undantagsfall ändra sekretessbeslut från den beslutande myndigheten baserade på 32 kap. 3 b § OSL. Syftet med lagstiftningen är att skydda uppgiftslämnaren. Därför är sekretesskravet absolut och den djupt rotade presumtionen avseende offentlighet kring allmän handling bör få stå tillbaka. ### Referenser #### Kammarrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm mål nr 6942-22 #### Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten i Göteborg mål nr 1946-22 Kammarrätten i Göteborg mål nr 897-23 Kammarrätten i Göteborg mål nr 899-23 Kammarrätten i Göteborg mål nr 900-23 Kammarrätten i Göteborg mål nr 5460-23 Kammarrätten i Göteborg mål nr 512-24 #### Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten i Sundsvall mål nr 640-24 #### Offentligt tryck Proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet
Bild som beskriver Enkelhet

Enkelhet

I alla Lanteros lösningar är enkelhet en ledstjärna. De regelverk och krav som vi arbetar med är ofta komplexa, vilket gör det extra viktigt att processer och formulär är överskådliga och begripliga.

Funktionalitet anpassas efter kundens behov, för att skapa en ändamålsenlig lösning utan onödig komplexitet.

Bild som beskriver Personligt engagemang

Personligt engagemang

Lanteros filosofi är att komplexa regelverk ska hanteras med en kombination av enkla digitala verktyg och personligt stöd när det behövs.

Vi finns som stöd i allt från frågor om de specifika reglerna till frågor om processen eller praxis på området.

Bild som beskriver Nätverk av experter

Nätverk av experter

För att kunna ge ett fullgott stöd vet vi av erfarenhet att det ofta är nödvändigt med specialistkompetens. Därför arbetar Lantero med ett nätverk av advokater och andra experter.

Vi säkerställer att kunden får rätt rådgivare utifrån aktuellt behov och att uppdraget blir tydligt definierat för skapa förutsägbarhet i leverans och kostnad.

Vad tycker våra kunder?

Lantero är alltid lätta att få tag på när man har frågor kring ett ärende och jag gillar att vi alltid kan få stöd och att det finns någon att bolla sina tankar med.

Gabriella Demirci

Samordnare för visselblåsarfunktionen, Botkyrka kommun
Vi är mycket glada för den service som Lantero visat oss från första början och hela vägen via detaljer i visselblåsarprocessen och detaljfrågor rörande enskilda ärenden. Lantero är alltid tillgängliga och svarar snabbt, relevant och pedagogiskt, även på obekväma arbetstider, med stort kundfokuserat engagemang. Det gör det både tryggt och bekvämt för oss att ha detta stöd från Lantero.

Jakob Söderbaum

Dataskyddsombud, Huddinge kommun
Hela Lanteros upplägg känns seriöst och genomtänkt, det passar oss.

Monika Sundesson

HR-chef, Barncancerfonden
Redan innan lagkravet hade vi tittat på möjligheterna att integrera det i vår uppförandekod. Vi tyckte Lantero var enkelt, tydligt och särskilt bra med en oberoende part som inte var kopplat till andra styrfunktioner eller samarbetspersoner inom företaget. Allt har fungerat smärtfritt och verktyget är enkelt att hantera om det kommer in ärenden.

Josefin Sollander

Chief Communications Officer, Soltech Energy Sweden AB
Jag uppskattar Lanteros omsorg och pragmatism.

Niklas Nordh

Chefsjurist, Cabonline
Lanteros tjänst är den mest genomarbetade i branschen med genomgående hög kvalitet i alla led. Det var även mycket enkelt att implementera processen. Vi arbetar med rekrytering och konsulter inom ekonomi, såsom CFO, controllers och redovisningsekonomer och det förtroende som en oberoende visselblåsarkanal skapar blir till en fördel i relationen med kunder såväl som kandidater.

Peter Bergmark

VD, Vindex AB

Läs mer om våra tjänster

Boka demo för en tjänst!

Boka demo

Frågor? Kontakta oss