• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-23-kl.-08.17.05.png

Kan visselblåsarna andas ut nu?

2019-04-23

I rapporteringen om den nya EU-lagstiftningen får man lätt intrycket att visselblåsarna nu äntligen är trygga, som i rubriken "snart kan visselblåsarna andas ut". Fokus i debatten är ofta på att man måste ge rättsligt stöd till visselblåsaren eller se till att det finns regler som straffar organisationer som hämnas på visselblåsare.

Det vore önskvärt att man mer fokuserade på hur sunda rutiner kan etableras för att åstadakomma en seriös hantering av missförhållanden. Att upplägg ska vara ändamålsenliga och utgå från de olika verksamheterna.

Frågan borde vara inriktad på kultur och att skapa förtroendefulla relationer, inklusive seriös informationshantering och rutiner för extern utredningshjälp. Att tro att visselblåsare motiveras av chansen att få upprättelse efter att ha blivit dåligt behandlad av sin arbetsgivare visar på ganska dålig förståelse av visselblåsarens drivkrafter.

https://inkopsradet.se/juridik/lagstiftning/snart-kan-visselblasarna-andas-ut/


Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-23-kl.-08.15.06.png

Artikeln om kommande EU-lagstiftning

2019-04-23

Upphandling24 skriver om den kommande EU-lagstiftningen på visselblåsarområdet. Direktivet behöver godkännas av ministerrådet och ska sedan implementeras i nationella lagstiftningar inom två år.

Sverige pekas i artikeln ut som ett av tio länder med "omfattande rättsligt skydd" för visselblåsare. Detta måste emellertid betraktas som en något rosig bild av den halvtuggade lagstiftning som för några år sedan antogs och som bara till mindre delar liknade utredningen på temat från 2014.

https://upphandling24.se/starkt-skydd-for-visselblasare/


Bild: 2019-03/sk-rmavbild-2019-03-29-kl.-15.40.24.png

Inköpsrådet kommenterar kommande EU-regler

2019-03-29

Inköpsrådet kommenterar i en artikel förslaget till nya EU-regler om visselblåsarskydd. I vanlig ordning är det ett något ensidigt fokus på visselblåsaren, snarare än mer övergripande om hur man stimulerar till att uppmärksamma och åtgärda missförhållanden i en bredare bemärkelse.

Intrycket är också en något yrvaken inställning till frågan från den ansvariga kommissionäen Věra Jourová.

https://inkopsradet.se/juridik/starkt-skydd-for-mer-visselblas/


Bild: 2019-03/sk-rmavbild-2019-03-12-kl.-11.04.29.png

EU-förslag visselblåsarskydd

2019-03-12

EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning för att bättre skydda visselblåsare och möjliggöra rapportering av missförhållanden.

Inte minst tar förslaget fasta på möjligheten att rapportera inom organisationer, att det ska finnas anonyma och seriösa kanaler. Men vidare är tanken att skapa utökat skydd mot repressalier och negativ särbehandling. Förslaget gör också kopplingen mellan företagsinterna anmälningar, rapportering till myndigheter samt meddelarskydd kopplat till kontakter med journalister, där logiken är att man som anställd ska kunna förvänta sig att organisationer tar tag i problem som uppmärksammas.

Förslaget innebär att företag med mer än 50 anställda eller en omsättning på över 10 miljoner euro kommer att behöva inrätta oberoende visselblåsarkanaler. Det gäller också kommuner, landsting och motsvarande med mer än 10 000 invånare.

Lagstiftningen föreslås tvinga företag att svara eller agera på tips som kommer in. Dessutom etableras nya regler kopplat till repressalier där man bland annat vänder på bevisbördan och ställer krav på företag att bevisa att anställda som rapporterat om missförhållanden inte varit föremål för negativ särbehandling.

Förslaget bygger på den rekommendation på området som utfärdades 2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_en.htm