ISO-standard för visselblåsarsystem

23 september, 2020

Sommaren 2021 väntas den nya ISO-standarden för visselblåsarsystem vara klar. Från svensk sida sköts arbetet av en kommitté inom SIS, där bland annat Lantero är engagerade. 

Standarden är frivillig och ska vara en vägledning för organisationer för att skapa robusta och välfungerande visselblåsarsystem. 

Utgångspunkten är att förutsättningarna för olika organisationer skiljer sig mycket åt, men att det finns många generella frågeställningar som kan mötas genom ett strukturerat arbete kring vilka principer som ska gälla. 

Medan det kan vara svårt att ställa upp allmängiltiga regler för hur rapportering eller handläggning ska läggas upp, så kan man peka på vilka frågor som behöver diskuteras, hur man kan resonera kring riskområden eller möjliga konfliktområden givet bransch, storlek eller organisationstyp. En vidare utmaning är förstås att standarden ska fungera internationellt, trots att mognadsgraden på området skiljer sig mycket och att organisationer kan fungera ganska olika i olika länder.

Se alla blogginlägg

By continuing to browse or by clicking ‘OK’, you agree to the storing of cookies on your device to enhance your site experience and for analytical purposes. To learn more about how we use the cookies, please see our cookies policy.