• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-10/sk-rmavbild-2019-10-11-kl.-09.56.45.png

Vägledning för samhällsbyggnadssektorn mot korruption

2019-10-11

Intervju i Di TV med Natali Phalén om mutproblematik i samhällsbyggnadssektorn.

Att byggsektorn och närliggande sektorer är korruptionsdrabbade är välkänt. Phalén konkretiserar hur problematiken ser ut rent praktiskt.

Kunskap kring problematiken är grunden och organisationerna måste sedan låta sitt ledarskap präglas av dessa insikter. Hon nämner bland annat den konkreta vägledning som SKL, byggherrar och byggbolag tagit fram under IMM:s ledning.


Bild: 2019-10/sk-rmavbild-2019-10-11-kl.-09.00.15.png

Rapport om tystnadskultur

2019-10-11

Brottsförebyggande rådet har kommit med en ny rapport om tysnadskulturer. Både inom organisationer och gentemot rättsväsendet finns det i många fall en oro bland brottsutsatta personer, vittnen eller medarbetare att berätta om missförhållanden.

Mycket av rapporten handlar om rättsväsendet, bristande förtroende och strukturer i samhällets kärnfunktioner, men vad gäller företag och organisationer pekas betydelsen av chefer och tongivande individer ut som speciellt betydelsefulla. Tonen från toppen spelar stor roll.

Rapporteringskanaler för missförhållanden kan vara en viktig komponent i antikorruptionsarbetet, men kommer aldig att få någon betydelse utan ett medvetet arbete för en sund organisationskultur. Ledningen och organisationens chefer måste fullt ut anamma och leva enligt de riktlinjer som gäller, annars kommer rapporteringskanalen mest att betraktas som ett fikonlöv av medarbetarna.

Rapporten som helhet finns här.

Institutet mot Mutor kommenterar rapporten här.


Bild: 2019-09/1568630252_sk-rmavbild-2019-09-16-kl.-11.32.02.png

Antikorruptionsinitiativ från byggbranschen

2019-09-16

Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel beskriver i en debattartikel i Dagens samhälle de korruptionsutmaningar som präglar byggbranschen. Hon visar på en oroande utveckling och beskriver de strukturer som gör branschen särskilt utsatt, exempelvis mötet mellan privata aktörer och offentliga beställare.

Hassel menar att chefer i byggbolagen lätt hamnar i kläm och tvingas förhålla sig till organiserad brottslighet. Hon efterlyser ett större engagemang från samhället och ser att branschen som helhet skulle kunna göra mer. Ett konkret förslag är att förekomma den EU-lagstiftning som är på väg och införa visselblåsarsystem för att underlätta anonym rapportering.

Ett naturligt referenscase vore i så fall Norge, som ser antikorruptionsarbetet som en branschangelägenhet snarare än en fråga för enskilda företag. Sedan flera år finns det en visselblåsarkanal för branschen där man har satt upp seriösa strukturer för rapportering och handläggning.

Ytterligare medskick till Byggcheferna vore att betona betydelsen av både oberoende och kompetens hos utredarna. Lantero arbetar sedan flera år med att möjliggöra för företag att få hjälp av oberoende advokater till en rimlig och förutsägbar kostnad.

Kopplat till problemen inom byggbranschen har också en ny bok kommit ut i dagarna. I Den ineffektiva byggbranschen beskriver tidigare byggdirektören Mikael Anjou en del av de problem som branschen dras med och han skissar en handlingsplan framåt.

Som vi inom Lantero alltid brukar påpeka är ett visselblåsarsystem en fråga om att utveckla sunda organisationskulturer. Rapporteringskanaler behöver kombineras med insikter och initiativ för att på bred front uppmärksamma och hantera missförhållanden.


Bild: 2019-09/sk-rmavbild-2019-09-03-kl.-15.10.27.png

Datainspektionen granskar hantering av personuppgifter

2019-09-03

Datainspektionen inleder en tillsyn med anledning av ett par incidenter där Region Uppsala har skickat känsliga personuppgifter utan kryptering. (Länk) Frågor som behöver besvaras gäller i vilken mån regionen har haft stöd för sin behandling av personuppgifter samt hur deras kontrollmekanismer ser ut avseende oberhörig åtkomst till personuppgifter.

Problematiken har aktualiserats de senaste åren genom GDPR, men redan tidigare har exempelvis offentlighets- och sekretesslagen ställt krav på att sekretessbelagd information om en enskild endast får lämnas ut till den det berör.

Problemet börjar vid det här laget bli ganska gammalt, men många organisationer verkar fullständigt aningslösa. Trots att frågan vare sig är svår eller dyr att lösa.

Sedan flera år har Lantero en lättarbetad lösning för att kunna hantera känsliga utskick av information (bland annat registerutdrag) och med BankID stämma av att rätt person är mottagare. (Läs mer om Rekommenderat e-brev här.) På så sätt blir hanteringen helt digital och man slipper problematiken med traditionella rekommenderade brev, som bara kontrollerar namnet på mottagaren, men inte verifierar att individen är korrekt.

Troligen kommer Lantero att få en handfull påstötningar med anledning av en sådan här incident, men det stora flertalet kommer att behöva en egen näsbränna innan man etablerar striktare rutiner för hanteringen av känsliga personuppgifter.