Rapporteringstjänst för Stockholm Vatten och Avfall

Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för Stockholm Vatten och Avfalls anställda, kunder och leverantörer att anonymt kunna rapportera om missförhållanden i verksamheten. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

Skapa ny rapport

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som anmälare sker via mejl. Mejladressen är dock aldrig synlig för organisationen.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos Stockholm Vatten och Avfall, alternativt av extern och oberoende juridisk kompetens om det finns risk för jäv vid intern handläggning.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare. Då är det viktigt att så snart som möjligt bistå med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från organisationen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för handläggaren eller någon annan inom Stockholm Vatten och Avfall.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för anställda, kunder och leverantörer. Det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är. Alla ärenden som kommer in beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att Stockholm Vatten och Avfall ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement om man som anställd inte känner sig trygg med att tala öppet med sin arbetsgivare, eller om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in.

Hur hanteras handläggningen?

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.