• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se

Blogg

Bild: 2019-09/sk-rmavbild-2019-09-03-kl.-15.10.27.png

Datainspektionen granskar hantering av personuppgifter

2019-09-03

Datainspektionen inleder en tillsyn med anledning av ett par incidenter där Region Uppsala har skickat känsliga personuppgifter utan kryptering. (Länk) Frågor som behöver besvaras gäller i vilken mån regionen har haft stöd för sin behandling av personuppgifter samt hur deras kontrollmekanismer ser ut avseende oberhörig åtkomst till personuppgifter.

Problematiken har aktualiserats de senaste åren genom GDPR, men redan tidigare har exempelvis offentlighets- och sekretesslagen ställt krav på att sekretessbelagd information om en enskild endast får lämnas ut till den det berör.

Problemet börjar vid det här laget bli ganska gammalt, men många organisationer verkar fullständigt aningslösa. Trots att frågan vare sig är svår eller dyr att lösa.

Sedan flera år har Lantero en lättarbetad lösning för att kunna hantera känsliga utskick av information (bland annat registerutdrag) och med BankID stämma av att rätt person är mottagare. (Läs mer om Rekommenderat e-brev här.) På så sätt blir hanteringen helt digital och man slipper problematiken med traditionella rekommenderade brev, som bara kontrollerar namnet på mottagaren, men inte verifierar att individen är korrekt.

Troligen kommer Lantero att få en handfull påstötningar med anledning av en sådan här incident, men det stora flertalet kommer att behöva en egen näsbränna innan man etablerar striktare rutiner för hanteringen av känsliga personuppgifter.


Bild: 2019-08/sk-rmavbild-2019-08-26-kl.-10.24.37.png

Tryck på bättre korruptionskontroll i offentlig sektor

2019-08-26

Alltfler röster höjs för ett starkare arbete mot korruption inom offentlig sektor. Öppenhet ses allt oftare som en självklar komponent i en sund verksamhetskultur, där man erkänner problem och adresserar missförhållanden.

I insändaren nedan kommer kravet på extern visselblåsarfunktion från en tidigare anställd i en kommun, en anställd med egna erfarenheter av repressalier och bestraffningar kopplat till uppmärksammandet av missförhållanden.

För samhället som helhet är det förstås viktigt att individer gör sig omaket att ta strid för att komma åt en osund kultur. Men för den enskilda organisationen är det ofta att föredra att få hantera sina problem utan att de först fläks ut i media. Att insändaren skriver en insändare är därför kanske ett argument starkare än de som tas upp i texten.

Men för att ha nytta av visselblåsarsystemet som ett verktyg för att hantera missförhållanden krävs också en genuin vilja från ledningens sida att ta tag i problemen. Troligen är det denna vilja som blir den svaga länken om ledningen tvingas implementera ett system på grund av externt tryck.

https://www.vk.se/2019-08-25/ordet-fritt-tystnadskultur-inom-umea-kommun-maste-bort


Bild: 2019-08/sk-rmavbild-2019-08-08-kl.-14.33.25.png

Etiska felsteg vanlig orsak när vd får sparken

2019-08-08

PwC har kartlagt vad som ligger bakom vd-byten i organisaitoner och konstaterar att etiska felsteg är det vanligaste skälet. Etiska felsteg är sedan förra året vanligare i statistiken än förklaringarna svag lönsamhet eller konflikter med styrelsen.

Bilden stämmer överens med en generellt bättre genomlysning av organisationer och en allt större uppmärksamhet kring etik- och korruptionsfrågor. De högre kraven på etiskt beteende från ägerhåll tycks alltså inte fullt ut motsvaras av högsta chefernas eget beteende eller vilja/förmåga att leda organisationerna i en sådan riktning.

https://www.realtid.se/pwc-etiska-felsteg-vanligaste-skalet-att-vdar-far-sparken


Bild: 2019-07/sk-rmavbild-2019-07-01-kl.-04.05.46.png

Lantero i Almedalen

2019-07-01

Lantero kommer att finnas närvarande vid årets Almedalsvecka. Detta år kör vi utan egna seminarier, men kommer att finnas där korruption, aktivt arbete mot missförhållanden och vårdande av organisationskulturer diskuteras.